به قدر کافی، زن نبودم

حسام | حس من

به قدر کافی، زن نبودم

۵ بهمن ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

به قدر کافی، زن نبودم


به قدر کافی، زن نبودم

تا دامن چین دار

و کفش های پاشنه بلند بپوشم!

و تق تق

با سر وصدا

وارد زندگی ات شوم!

کفش های کتانی ام را پوشیدم

کوله پشتی ام را که از بغض هایم پر شده بود

برداشتم و

آرام و بی صدا از زندگی ات بیرون رفتم!


| نسترن وثوقی |