حسام | حس من

تو حتما بر میگردی

۸ بهمن ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

تو حتما بر میگردی


تو برمی‌گردی

تو حتمن برمی‌گردی!

حتا اگر تمامِ دروازه‌هایِ جهان بسته شوند وُ

تمامِ پنجره‌ها هم کور

حتا اگر تمامِ ریل‌ها خارج شوند وُ

تمامِ کشتی‌ها گرفتارِ دریایِ شور

حتا اگر تمامِ آسمان را کنده باشند وُ تمامِ پرواز‌ها را هم

کشته، تو می‌آیی

که می‌دانی حتمن،

راهی هست که خیالِ تو هر شب خانه است!


| افشین صالحی |