حسام | حس من

درحَسرتِ بهار

۲۴ بهمن ۱۳۹۵

  در  حَسرتِ   موسمِ  بهار   است  دلم

  در  بند  و  اسیرِ  شامِ  تار  است  دلم

  بر هیچ دلی چو من غمی نیست به دل

  بیچاره   منم   که   بیقرار   است  دلم

 

   بهمن ماه ۱۳۹۵ — داوود جمشیدیان ، متخلص به مجنون بختیاری