حسام | حس من

از نگاهِ معشوق

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

  دل پر از غم شد ، پریشانش مکن

  با  نگاه  خود ،  تو حیرانش مکن

  گرچه معشوقی و  دل را  می بری

  عاشقِ   سر  در   گریبانش  مکن

 

   اردیبهشت ماهِ ۱۳۹۶ — داوودِ جمشیدیان ( مَجنونِ بختیاری )